SYSTEM - marktech.pl

TWÓJ ADRES
Przejdź do treści

SYSTEM

Start Explorera od okna KOMPUTER, a nie widoku bibliotek. Sprawdzone na Windows 7 64 bity PL.

Na pulpicie tworzymy skrót klikając prawym przyciskiem myszki w wolnym miejscu i wybierając "NOWY" --> "SKRÓT".
W oknie które wyskoczy, jest mniejsze okienko opisane jako "Wpisz lokalizację elementu".
W to okno wklejamy następującą treść:

%SystemRoot%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}       LINK

Klikamy "Dalej" i w następnym oknie wpisujemy dowolną nazwę naszego skrótu i klkamy "Zakończ".
Od tego momentu po uruchomieniu skrótu naszym oczom ukarze się okno "Komputer". ;)

Jeśli zamiast okna "Komputer" uruchamiać ma się okno "Dokumenty" w oknie lokalizacji elementu wklejamy treść:
%SystemRoot%\explorer.exe /n,::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}     LINK

TRYB BOGA - skrót do zaawansowanych lub normalnie ukrytych opcji systemu Windows. Działa z systemem Windows Vista, 7, 8, 8.1.
1. Tworzymy nowy folder.
2. Nazywamy go:
Tryb Boga.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
3. Klikamy na nim dwukrotnie, jak przy otwieraniu i do wglądu mamy ok. 280 opcji.

BOOT CORRECTOR - Macrium Reflect uruchomiony z płyty posiada opcję naprawy, która działa z pewnością na systemie Windows Media Center 2005 (taki rozrośnięty XP HOME) - sprawdzone w praktyce. ;) Program "Hard Disk Manager 14 Suite" firmy PARAGON uruchomiony z pendrive'a sobie nie poradził, a co gorsza zmienił sposób bootowania samego siebie i przestał się uruchamiać z pamięci flash!!! Jestem niemile tym zaskoczony! :///

SLMGR
Aby uruchomić to polecenie klikamy START --> URUCHOM --> CMD.EXE (kiedy system wyświetli nam plik CMD.EXE, klikamy na niego prawym przyciskiem myszki i wybieramy "URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR" i zgadzamy się na pytanie systemu, czy na pewno chcemy plik uruchomić. Następnie w oknie, które nam wyskoczy wpisujemy poniższe komendy w sposób przedstawiony w przykładzie i zatwierdzamy klawiszem "ENTER".

LISTA KOMEND:
slmgr /

NP.
slmgr /xpr       = Data wygaśnięcia bieżącego stanu licencji  (komendy zatwierdzamy klawiszem "ENTER")
    slmgr /rearm    = Resetowanie stanu licencji komputera


"ipk"=Instalowanie klucza produktu (powoduje zamianę istniejącego klucza)"
"upk"="Odinstalowywanie klucza produktu"
"ato"="Aktywacja systemu Windows"
"dli"="Wyświetlanie informacji o licencji (domyślnie: bieżąca licencja)"
"dlv"="Wyświetlanie szczegółowych informacji o licencji (domyślnie: bieżąca licencja)"
"xpr"="Data wygaśnięcia bieżącego stanu licencji"
"cpky"="Czyszczenie klucza produktu z rejestru (zapobiega atakom mającym na celu ujawnienie informacji)"
"ilc""Zainstaluj licencję"
"rilc"="Ponowne instalowanie systemowych plików licencji"
"dti"="Wyświetlanie identyfikatora instalacji dla aktywacji w trybie offline"
"atp"="Aktywowanie produktu przy użyciu identyfikatora potwierdzenia podanego przez użytkownika"
"rearm"="Resetowanie stanu licencji komputera"
"rearm-app"="Resetowanie stanu licencjonowania danej aplikacji"
"rearm-sku"="Resetowanie stanu licencjonowania danej jednostki magazynowej"
"skms"="Ustawianie nazwy i/lub portu komputera usługi KMS, którego będzie używać ten komputer. Adres IPv6 należy określić w formacie [nazwahosta]:port"
"ckms"="Czyszczenie nazwy używanego komputera usługi KMS (port jest ustawiany na wartość domyślną)"
"skms-domain"="Ustawianie określonej domeny DNS, w której można znaleźć wszystkie rekordy SRV usługi KMS. To ustawienie nie działa, jeśli określony jeden host KMS jest ustawiony przy użyciu opcji /skms."
"ckms-domain"="Czyszczenie określonej domeny DNS, w której można znaleźć wszystkie rekordy SRV usługi KMS. Określony host KMS będzie używany, jeśli został ustawiony przy użyciu opcji /skms. W przeciwnym razie będzie używane domyślne autowykrywanie usługi KMS."
"skhc"="Włącz buforowanie hosta usługi zarządzania kluczami"
"ckhc"="Wyłącz buforowanie hosta usługi zarządzania kluczami"
"sai"="Ustawianie interwału (w minutach) stosowanego przy próbach nawiązania połączenia z usługą KMS przez nieaktywowanych klientów. Interwał aktywacji musi zawierać się w przedziale od 15 minut (wartość minimalna) do 30 dni (wartość maksymalna), choć zalecana jest wartość domyślna (2 godziny)."
"sri"="Ustawianie interwału odnawiania (w minutach) stosowanego przy próbach nawiązania połączenia z usługą KMS przez aktywowanych klientów. Interwał odnawiania musi zawierać się w przedziale od 15 minut (wartość minimalna) do 30 dni (wartość maksymalna), choć zalecana jest wartość domyślna (7 dni)."
"sprt"="Ustawianie portu TCP używanego przez usługę KMS do komunikacji z klientami"
"sdns"="Włączanie publikowania DNS przez usługę KMS (ustawienie domyślne)"
"cdns"="Wyłączanie publikowania DNS przez usługę KMS"
"spri"="Ustawianie normalnego priorytetu usługi KMS (ustawienie domyślne)"
"cpri"="Ustawianie niskiego priorytetu usługi KMS"
"act-type"="Ustawianie typu aktywacji na 1 (dla usługi AD), 2 (dla usługi KMS), 3 (dla tokenu) lub 0 (dla wszystkich)."
"lil"="Wyświetla listę zainstalowanych licencji publikowania aktywacji opartej na tokenie"
"ril"="Usuwa zainstalowane licencje publikowania aktywacji opartej na tokenie"
"ltc"="Wyświetla listę certyfikatów aktywacji opartej na tokenie"
"fta"="Wymusza aktywację opartą na tokenie"
"ad-activation-online"e="Aktywowanie lasu usługi AD (Active Directory) przy użyciu klucza produktu podanego przez użytkownika"
"ad-activation-get-iid"="Wyświetlanie identyfikatora instalacji dla lasu usługi AD (Active Directory)"
"ad-activation-apply-cid"="Aktywowanie lasu usługi AD (Active Directory) przy użyciu klucza produktu podanego przez użytkownika oraz identyfikatora potwierdzenia"
"ao-list"="Wyświetlanie obiektów aktywacji w usłudze AD (Active Directory)"
"del-ao"="Usuwanie obiektów aktywacji w usłudze AD (Active Directory) w przypadku obiektu aktywacji dostarczonego przez użytkownika"


ŹRÓDŁO

Wróć do spisu treści